Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao


Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: vietnamedu.org)

Dự thảo Thông tư gồm 04 chương, 13 điều, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao, áp dụng đối với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Cụ thể, Dự thảo Thông tư quy định chức danh, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao, gồm: Huấn luyện viên cao cấp (hạng I – Mã số V.10.01.01); Huấn luyện viên chính (hạng II – Mã số V.10.01.02); Huấn luyện viên (hạng III – Mã số V.10.01.03); Hướng dẫn viên (hạng IV – Mã số V.10.01.04).

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành thể dục thể thao: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững và am hiểu sâu đường lối, chủ trương của Đảng về lĩnh vực thể dục thể thao và phát triển thể dục thể thao; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân; tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp. Tâm huyết với nghề, nhiệt tình, trách nhiệm và bảo đảm yêu cầu về thời gian, chất lượng với công việc được giao. Thẳng thắn, trung thực, khách quan, làm việc khoa học, có chính kiến rõ ràng; thái độ lịch sự, khiêm tốn, đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân; tôn trọng đồng nghiệp; có ý thức đấu tranh với những hành vi sai trái, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Có tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ và năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ.

Dự thảo Thông tư cũng quy định các tiêu chuẩn cụ thể về: Nhiệm vụ; Năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ; Trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với mỗi chức danh nghề nghiệp: Huấn luyện viên cao cấp (hạng I); Huấn luyện viên chính (hạng II); Huấn luyện viên (hạng III); Hướng dẫn viên (hạng IV).

Cùng với đó, Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ việc xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao trên nguyên tắc: Việc xếp lương vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức và theo quy định của pháp luật; đồng thời, khi xếp lương từ chức danh nghề nghiệp hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

XEM TOÀN  VĂN DỰ THẢO TẠI ĐÂYNguồn: https://toquoc.vn/lay-y-kien-du-thao-thong-tu-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-va-xep-luong-vien-chuc-chuyen-nganh-the-duc-the-thao-19202110894431339.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *